نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزار

1391/7/8
چند بیمارستان در تهران به اتهام نقض حق مادی شرکت پدیدآورنده یک سیستم جامع بیمارستانی تحت تعقیب واقع و مدیران آنها محکوم گردیدند که آراء برخی از آنها بشرح زیر میباشد.

انتقام اینترنتی خواستگار ناکام

1391/7/8
 

ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات

1391/7/4
 

ترمنیشن

1391/7/4
 

از کار انداختن سامانه مخابراتی

1391/7/3
 

کلاهبرداری رایانه ای از بانک به میزان 8/600/000/000 ریال

1391/7/8
دو نفر با دسترسی غیرمجاز به شبکه بانکداری الکترونیکی یک بانک خصوصی اقدام به کلاهبرداری رایانه ای کلان مینمایند که با وکالت و پیگیری همکاران موسسه دستگیر و محکوم شدند