موسسه حقوقی فناوری اطلاعات  و ارتباطات بامداد اندیشه عدالت بعنوان اولین  و تنها موسسه تخصصی با بهره گیری  از وکلا و حقوقدانان  و کارشناسان مجرب  و مسلط  به حقوق فناوری اطلاعات  و ارتباطات،آماده ارائه خدمات حقوقی  به اشخاص فعال درحوزهارائه خدمات دسترسی به اینترنت از قبیل  isp,isdp,pap  می باشد :
الف:ارائه مشاوره پیرامون

1-الزامات قانونی فروش الکترونیکی خدمات دسترسی به اینترنت
2-مسئولیت شرکت درحفظ حریم خصوصی مشترکین
3-حمایت های قانونی ازاسرارتجاری شرکت
4-اختلافات حادث میان دارندگان پروانه با شرکت های مخابرات استانی
5-اختلافات حادث میان دارندگان پروانه با سازمان تنظیم مقررات
6-اختلافات حادث میان دارندگان پروانه با مشترکین
7-اختلافات حادث میان دارندگان پروانه با کارکنان
8-مسئولیت کیفری شرکت ومدیران آن درقبال ارتکاب جرایم رایانه ای توسط کارکنان
9-ارزش استنادی واثباتی داده های رایانه ای درمراجع قضایی،اداری وصنفی
10-نحوه شناسایی وجمع آوری ادله الکترونیکی دردعاوی حقوقی وکیفری
11-نحوه طرح شکایت درجرایم رایانه ای واینترنتی

ب:تدوین وتنظیم:قرارداد ارائه خدمات دسترسی به اینترنت
1-قرارداد نمایندگی فروش ونصب خدمات اینترنت پرسرعت
2-قرارداد پشتیبانی ونگهداری پورت های پر سرعت
3-قرارداد فروش،نصب،پشتیبانی ونگهداری پهنای باند
4-قرارداد کارمیان شرکت وکارکنان
5-قرارداد عدم افشای اطلاعات (NDA )

ج:پذیرش وکالت ودفاع ازطرح وپیگیری دعاوی مرتبط با
1-دسترسی غیرمجاز به سامانه های رایانه ای ومخابراتی شرکت
2-شنود غیر مجاز محتوای درحال انتقال ازسامانه های رایانه ای ومخابراتی شرکت
3-جعل داده های رایانه ای شرکت
4-ایجاد اختلال درسامانه های رایانه ای ومخابراتی شرکت
5-تخریب یا ایجاد اختلال درداده های رایانه ای شرکت
6-ممانعت ازدسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابرات
7-کلاهبرداری رایانه ای ازشرکت
8-عدم پالایش (فیلترنیگ)محتوای محرمانه
9-عدم نگهداری داده ترافیک واطلاعات کاربران
10-عدم حفاظت ازداده های مورد نیاز برای تحقیق ودادرسی کیفری
11-افشای داده های حفاظت شده برای تحقیق ودادرسی کیفری
12-عدم ارئه داده های حفاظت شده به مراجع قانونی