موسسه حقوقی فناوری اطلاعات  و ارتباطات بامداد اندیشه عدالت بعنوان اولین  و تنها موسسه تخصصی با بهره گیری  از وکلا و حقوقدانان  و کارشناسان مجرب  و مسلط  به حقوق فناوری اطلاعات  و ارتباطات،آماده ارائه خدمات حقوقی  به اشخاص فعال درحوزه تولید ، فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای  می باشد:
الف: ارائه مشاوره پیرامون

1-  نحوه انعقاد قراردادهای استخدام برنامه نویس

2-  نحوه انعقاد قراردادهای مشارکت در پدیدآوردن نرم افزارهای رایانه ای
3-  نحوه انعقاد قراردادهای  تولید  نرم افزارهای رایانه ای بصورت سفارشی
4-  نحوه انعقاد قراردادهای  فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای
5-  نحوه انعقاد قراردادهای  نمایندگی فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای
6-  مسائل حقوقی بهره برداری از آثار نوشتاری، صوتی و تصویری دیگران در نرم افزارهای چندرسانه ای
7-     نحوه اخذ تا ئیدیه فنی برای نرم افزارهای رایانه ای از شورای عالی انفورماتیک
8-  نحوه ثبت نرم افزارها در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی
9-  نحوه نقل وانتقال حقوق مادی نرم افزارهای رایانه ای
10-حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
11- نقض شدن حقوق شرکت نسبت به نرم افزارها
12-نحوه طرح شکایت نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
13-شیوه های شناسایی،جمع آوری ومستند سازی ادله برای اثبات نقض حقوق شرکت نسبت به نرم افزاری
ب :تدوین و تنظیم
1- قرارداد کار عادی با کارکنان شرکت های نرم افزاری
2- قرارداد استخدام برنامه نویس
3- قرارداد مشارکت درپدیدآوردن نرم افزارهای رایانه ای
4- قرارداد تولید نرم افزارهای سفارشی
5- قرارداد فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای
6- قرارداد نمایندگی فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای
7-تدوین و تنظیم قرارداد تکثیرنرم افزارهای رایانه ای
8- قرارداد فروش حقوق مادی نرم افزارها ی رایانه ای
ج:پذیرش وکالت و دفاع از موکل یا طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با
1-جرم نقض حق انتساب اثر نسبت به پدیدآورنده
2-جرم نقض حق نشریا تکثیر نرم افزارهای رایانه ای
3-جرم نقض حق عرضه نرم افزارهای رایانه ای
4-جرم نقض حق اجرای نرم افزارهای رایانه ای
5-جرم نقض بهره برداری مادی نرم افزارهای رایانه ای
6-جرم نقض حق بهره برداری معنوی نرم افزارهای رایانه ای
7-نقض حقوق ناشی ازاسم وعلامت تجاری نرم افزارهای رایانه ای
8-تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری الکترونیکی شرکتهای نرم افزاری (نرم افزاردر حال تولید،اطلاعات مالی،فهرست مشتریان طرهای تجاری و...) یا افشای آن به دیگران
9-دعوای ابطال گواهی تائیدیه فنی وگواهی ثبت نرم افزار
10-دعوای مطالبه خسارت ناشی ازجرائم نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
11-دعاوی مربوط به تخلفات صنفی درشورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای
12-دعاوی مرتبط با قراردادهای کارشرکت با کارکنان
13-دعاوی مرتبط با قراردادهای فروش و پشتیبانی نرم افزار با مشتریان
14-دعاوی مرتبط با قراردادهای تولید،نصب و راه اندازی نرم افزار با  کارفرمایان
15-سایردعاوی حقوقی، کیفری و صنفی مرتبط با نرم افزار