موسسه حقوقی فناوری اطلاعات  و ارتباطات بامداد اندیشه عدالت بعنوان اولین  و تنها موسسه تخصصی با بهره گیری  از وکلا و حقوقدانان  و کارشناسان مجرب  و مسلط  به حقوق فناوری اطلاعات  و ارتباطات،آماده ارائه  خدمات حقوقی به ارائه کنندگان خدمات تلفن ثابت (PSTN) ، تلفن همراه (Mobile)، ارتبا طا ت ماهواره ای SAP، ارتباطات بی سیم (ٌٌٌWimax) واشخا ص حقیقی وحقوقی فعال در زمینه طراحی شبکه های رادیویی وماهواره ای ، تعمیر و نگهداری شبکه های بی سیم ،مکان یابی  ونصب BTSو دکل های مخا براتی  وپیمانکاران شرکت مخابرات و فعالان عر صه VOIPدرزمینه های زیرمی باشد:
الف:ارائه مشاوره پیرامون

1-حقوق ، تکالیف ومسئولیت های صادرکننده پروانه نسبت به دارندگان پروانه و مشترکین

2- حقوق ، تکالیف ومسئولیت های دارندگان پروانه نسبت به صادرکننده پروانه و مشترکین
3- حقوق ، تکالیف ومسئولیت های مشترکین نسبت به صادرکننده ودارندگان پروانه
4- تخلفات دارندگان پروانه
5-اسرارتجاری الکترونیکی دارندگان پروانه
6-مسئولیتهای حقوقی وکیفری ارائه کنندگان خدمات مخابراتی
ب:تدوین وتنظیم:
1-قراردادهای اتصال متقا بل میان دارندگان پروانه وشرکت های مخابراتی
2-قراردادهای واگذاری خدمات به مشترکین
3-قراردادهای پشتیبانی ونگهداری شبکه های مخابراتی
4-قراردادهای نمایندگی فروش و نصب و راه اندازی خدمات
5-قرارداد مکان یابی  BTS
6-قرارداد نصبBTSودکل های مخابراتی
7-قرارداد تعمیرو نگهداری شبکه های بی سیم
8-قرارداد مشاوره وطراحی شبکه های رادیویی وماهواره ای
9-قرارداد نگهداری ، بهینه سازی، بازسازی و نو سازی شبکه های کابلی وهوایی سیستم های  PGSوHDSLمراکزمخابراتی
10- قرارداد کار با کارکنان شرکت
11-قرارداد عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری
( NDA )