گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش آخر)

ترجمه رضا پرویزی

اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.

ترجمه رضا پرویزی

گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش سوم)

اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.

ترجمه رضا پرویزی

گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش دوم)

اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.

ترجمه رضا پرویزی

گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش اول)

اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.

ترجمه رضا پرویزی

کنوانسیون بوداپست

دولت‌هاي عضو شوراي اروپا و ديگر دولت‌هاي امضا كنندة اين كنوانسيون؛ با اين ديدگاه كه هدف شوراي اروپا نيل به اتحادي بزرگ تر ميان اعضايش است؛ با ارج نهادن بر گسترش همكاري ميان ديگر اعضاي كنوانسيون؛ با اعتقاد به نياز مبرم به يك سياست جنايي عمومي به عنوان يك اولويت در حمايت از جامعه در برابر جرائم رايانه اي، از قبيل تصويب قوانين مناسب و گسترش همكاري بين المللي؛ با آگاهي از دگرگوني‌هاي اساسي كه در اثر ديجيتالي شدن، همگرايي و ادامه جهاني شدن شبكه‌هاي رايانه ابوجود آمده است؛ با نگراني از خطري كه ممكن است شبكه‌هاي رايانه اي و اطلاعات الكترونيكي در ارتكاب جرائم مورد استفاده قرار گيرند و دلايل مرتبط با اينگونه جرايم بوسيله اين شبكه‌ها ذخيره شده يا مورد نقل و انتقال قرار گيرند؛ با احساس نياز به همكاري بين دول و بخش خصوصي در زمينه مبارزه با جرائم رايانه اي و نياز به حمايت از منافع مشروع در استفاده و توسعه فناوري اطلاعات؛ با اين اعتقاد كه مبارزه‌اي موثر با جرايم رايانه اي مستلزم افزايش و تسريع عملكردي شايسته در همكاري بين‌المللي در زمينه‌هاي كيفري است؛ با اين اعتقاد كه ضرورت دارد كه كنواسيون حاضر براي جلوگيري از اعمالي كه عليه محرمانگي، تماميت و در دسترس پذيري سيستم‌هاي رايانه اي ، شبكه‌ها و داده‌‌هاي رايانه اي بوقوع مي‌پيوندد، و ديگر سو استفاده هاي به عمل آمده از سيستم‌ها، شبكه‌ها و دادگاه‌هاي مذكور برگزار شود و چنين اعمالي مطابق با آنچه كه در كنوانسيون آمده، جرم‌انگاري شود و در اين راستا اختيارات كافي براي مبارزه‌اي مؤثر با چنين جرايمي از طريق تسهيل شناسايي ، پي‌جويي و تعقيب آنها در هر دو سطح بين‌المللي و داخلي، و ايجاد ترتيباتي براي همكاري بين‌المللي قابل اعتماد و سريع ايجاد شود.

صلاحيت قضايي در محيط مجازي

نويسنده: دکتر شاهپور دولتشاهي

صلاحيت كيفري را مي‌توان به توانايي و شايستگي قانوني و نيز تكليف مرجع قضايي، به رسيدگي به يك دعواي كيفري تعبير كرد. بنابراين نخستين مسأ‌له‌اي كه مراجع تحقيق بايد به آن بپردازند، بررسي صلاحيت خود جهت شروع به تحقيقات است و در صورتي كه خود را صالح به رسيدگي ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحيتند. ماده 32 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تشخيص صلاحيت را عهدة همان دادگاه رسيدگي كننده نهاده است.

جرايم مرتبط با محتوا: محتواي سياه فناوري اطلاعات

دکتر حسن عالی پور

حولات شگفت انگيز فناوري اطلاعات در اوايل قرن بيست و يکم، دو پيامد مهم را به دنبال داشته است: يکي تغيير دنياي واقعي و ديگري ترسيم دنياي مجازي. در دنياي واقعي، صنعت انفورماتيک و فناوري اطلاعات در تمام شؤون زندگي مردم رخنه کرده است، به گونه‌اي که هر فرد در زندگي روزمره خود به طور ملموس از ظهور صنعت انفورماتيک متأثرمي شود. رايانه اي شدن فعاليتها و تسريع در تبادل اطلاعات تا اندازه زيادي بار افزايش بي رويه جمعيت و بالا رفتن نيازها و توقعات انسانها را بر دوش مي‌کشد و فراتر از اين در سطح جامعه، فناوري اطلاعات دستاويزي براي پيشرفت، تأمين رفاه افراد جامعه و تعامل بيشتر با ساير جوامع است. از اين حيث فناوري اطلاعات در دنياي واقعي به دنبال متحقق ساختن سه هدف عمده است:

تاريخچه، تعريف و طبقه‌بندي جرائم رايانه‌اي

تالف دکتر عبد الصمد خرم آبادی

رخي از مصنوعات بشري كه داراي آثار عميق در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان بوده حقوق خاص خود را ايجاد كرده‌اند. رايانه نيز يكي از مصنوعات بسيار مهم و منحصر به فرد بشري است كه همه ابعاد زندگي انسان را دگرگون كرده و آثاري گسترده و شگرف به جاي گذاشته است. در ابتداي ورود رايانه به زندگي انسان تنها بخش‌هاي خاصي از جامعه تحت تأثير آن قرار گرفته بود؛ ولي درسال‌هاي اخير انقلاب فناوري اطلاعات به طور بنيادين جوامع را دركليه زمينه‌هاي اقتصادي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و سياسي دستخوش تغيير و تحول نموده است به نحوي كه اكنون به سختي مي‌توان بخشهايي ازجوامع توسعه يافته را پيدا كرد كه تحت تأثير آن قرار نگرفته باشد.

طبقه بندی جرایم کامپیوتری

رضا پرویزی

نگاهی مختصر به طبقه بندی های متفاوت مراجع مختلف از جرم کامپیوتری

تعریف جرم کامپیوتری

رضا پرویزی

تعاریف گوناگونی از حرم کامپیوتری و جرم سایبر از جانب مراجع مختلف مطرح شده است. در این مقاله کوتاه نگاهی به تعاریف مذکور شده است

نشانی : تهران فلکه اول شهران انتهای خیابان شهید نظری خیابان کوهسار پلاک ۱۶۳ (داروخانه ستایش)طبقه ۳ واحد ۱۳

تلفکس : 44337217 - 44337891

ایمیل : iranitlawyer@gmail.com

وکیل مسئول : رضا پرویزی