گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش آخر)

ترجمه رضا پرویزی

اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.

ترجمه رضا پرویزی

گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش سوم)

اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.

ترجمه رضا پرویزی

گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش دوم)

اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.

ترجمه رضا پرویزی

گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش اول)

اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.

ترجمه رضا پرویزی

کنوانسیون بوداپست

دولت‌هاي عضو شوراي اروپا و ديگر دولت‌هاي امضا كنندة اين كنوانسيون؛ با اين ديدگاه كه هدف شوراي اروپا نيل به اتحادي بزرگ تر ميان اعضايش است؛ با ارج نهادن بر گسترش همكاري ميان ديگر اعضاي كنوانسيون؛ با اعتقاد به نياز مبرم به يك سياست جنايي عمومي به عنوان يك اولويت در حمايت از جامعه در برابر جرائم رايانه اي، از قبيل تصويب قوانين مناسب و گسترش همكاري بين المللي؛ با آگاهي از دگرگوني‌هاي اساسي كه در اثر ديجيتالي شدن، همگرايي و ادامه جهاني شدن شبكه‌هاي رايانه ابوجود آمده است؛ با نگراني از خطري كه ممكن است شبكه‌هاي رايانه اي و اطلاعات الكترونيكي در ارتكاب جرائم مورد استفاده قرار گيرند و دلايل مرتبط با اينگونه جرايم بوسيله اين شبكه‌ها ذخيره شده يا مورد نقل و انتقال قرار گيرند؛ با احساس نياز به همكاري بين دول و بخش خصوصي در زمينه مبارزه با جرائم رايانه اي و نياز به حمايت از منافع مشروع در استفاده و توسعه فناوري اطلاعات؛ با اين اعتقاد كه مبارزه‌اي موثر با جرايم رايانه اي مستلزم افزايش و تسريع عملكردي شايسته در همكاري بين‌المللي در زمينه‌هاي كيفري است؛ با اين اعتقاد كه ضرورت دارد كه كنواسيون حاضر براي جلوگيري از اعمالي كه عليه محرمانگي، تماميت و در دسترس پذيري سيستم‌هاي رايانه اي ، شبكه‌ها و داده‌‌هاي رايانه اي بوقوع مي‌پيوندد، و ديگر سو استفاده هاي به عمل آمده از سيستم‌ها، شبكه‌ها و دادگاه‌هاي مذكور برگزار شود و چنين اعمالي مطابق با آنچه كه در كنوانسيون آمده، جرم‌انگاري شود و در اين راستا اختيارات كافي براي مبارزه‌اي مؤثر با چنين جرايمي از طريق تسهيل شناسايي ، پي‌جويي و تعقيب آنها در هر دو سطح بين‌المللي و داخلي، و ايجاد ترتيباتي براي همكاري بين‌المللي قابل اعتماد و سريع ايجاد شود.

صلاحيت قضايي در محيط مجازي

نويسنده: دکتر شاهپور دولتشاهي

صلاحيت كيفري را مي‌توان به توانايي و شايستگي قانوني و نيز تكليف مرجع قضايي، به رسيدگي به يك دعواي كيفري تعبير كرد. بنابراين نخستين مسأ‌له‌اي كه مراجع تحقيق بايد به آن بپردازند، بررسي صلاحيت خود جهت شروع به تحقيقات است و در صورتي كه خود را صالح به رسيدگي ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحيتند. ماده 32 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تشخيص صلاحيت را عهدة همان دادگاه رسيدگي كننده نهاده است.

تاريخچه، تعريف و طبقه‌بندي جرائم رايانه‌اي

تالف دکتر عبد الصمد خرم آبادی

رخي از مصنوعات بشري كه داراي آثار عميق در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان بوده حقوق خاص خود را ايجاد كرده‌اند. رايانه نيز يكي از مصنوعات بسيار مهم و منحصر به فرد بشري است كه همه ابعاد زندگي انسان را دگرگون كرده و آثاري گسترده و شگرف به جاي گذاشته است. در ابتداي ورود رايانه به زندگي انسان تنها بخش‌هاي خاصي از جامعه تحت تأثير آن قرار گرفته بود؛ ولي درسال‌هاي اخير انقلاب فناوري اطلاعات به طور بنيادين جوامع را دركليه زمينه‌هاي اقتصادي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و سياسي دستخوش تغيير و تحول نموده است به نحوي كه اكنون به سختي مي‌توان بخشهايي ازجوامع توسعه يافته را پيدا كرد كه تحت تأثير آن قرار نگرفته باشد.

پول شویی الکترونیکی

مولف خانم دکتر سیده سپیده میر مجیدی

ولشویی فرآیندی است که مجرم سعی می کند تا منشأ واقعی پول های حاصل از فعالیت های مجرمانه را مخفی نگه دارد، اگر مجرم موفق به این کار گردد، پول ماهیت غیر قانونی خود را از دست داده و به شکل قانونی ظاهر می شود مولف خانم دکتر سیده سپیده میر مجیدی

سابقه پیدایش جرایم سایبری در ایران

سابقه پیدایش جرایم سایبری در ایران

مقاله های ترجمه شده توسط "مرحوم محمد حسن دزیانی" پیرامون جرایم کامپیوتری درنشریۀ "کامپیوتر" که توسط شورای عالی انفورماتیک کشور انتشار می یافت , نشان از آغاز فعالیت هایی پیرامون جرائم مذکور داشت.

سابقه پیدایش جرایم سایبری در جهان

سابقه پیدایش جرایم سایبری در جهان

ترجمه مقاله A brief History of computer crime :an introdo tim forstudents M.E.Kabay،phD هر رشته مطالعاتی و تخصصی، مجموعه دانشی را پدید می آورد که حرفه ای ها را از آماتورها متمایز می سازد. یکی از عناصراین مجموعه دانش ، سابقه و تاریخ مشترک رویدادهای مهمی است که توسعه این رشته را شکل داده است.تازه واردین به این رشته از یادگیری نام ها و رویدادهای مهم مربوط به رشته خود سود می برند . به این نحوکه می توانند ارجاعات افراد ارشد این حرفه را درک کنند و میتوانند رویداد ها و الگو های جدید را متوجه شوند. این مقاله مروری است برمعرفترین پرونده های جرایم رایانه ای (ازجمله پرونده هایی که کامپیوتر ها هدف جرم بوده اند و جرایمی که به وسیله کامپیوتر انجام شده است)که در 4دهه گذشته رخ داده است.